Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
Освітня програма ЗДО "Золота рибка"

 на 2021/2022 навчальний рік

ВСТУП

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад дошкільної освіти «Золота рибка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області у 2021/2022 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма закладу дошкільної освіти «Золота рибка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021/2022 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.01.2021№33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція».

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Мета програми: створення інтегрованої освіти, що реалізує  право кожної дитини на якісну і доступну освіту, яка забезпечує організацію життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 1 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому періоді.

 Основні завдання програми:

             створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;

             підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;

             забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;

             здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій;

             удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;

             створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;

             збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу для задоволення освітніх потреб громадян міста;

             оптимізація роботи з батьківською громадськістю;

Перспективи виконання програми: сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі.

Вимоги до обсягу необхідної інформації життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу:

1.  Створення системи управління якістю освіти дошкільників шляхом введення: нових умов і форм організації освітнього процесу; нових освітніх технологій; оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній процес; зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

2.  Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості  у питаннях: освіти і розвитку дітей дошкільного віку; підготовки дітей до шкільного навчання дітей; психолого-педагогічної компетентності  по вихованню і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в тому числі з інвалідністю.

3. Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища, що враховує принцип динамічності, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти .

Освітній процес у закладі дошкільної освіти «Золота рибка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області  здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і наукиУкраїни.

Відповідно до рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти «Золота рибка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Протокол №1 від 30.08.2021р.) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і наукиУкраїни.

 Зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти забезпечується через Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» ( Лист МОН України від 23.05.2017р. №31/11-4988), Програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) в двох частинах (Лист МОН від 12.07.2019р. № 1/11-6326).

Організація освітнього процесу в інклюзивній групі  здійснюється за програмою

Очікувані результати:  

 Для вихованців і батьків: 

         кожному вихованцю будуть створені  умови для повноцінного особистісного росту;

         міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти; забезпечення індивідуального психолого-педагогічного  супроводу кожної дитини;

         кожна сім’я отримує  консультативну допомогу у вихованні і  розвитку дітей, право участі і контролю в освітній програмі ЗДО, можливість вибору додаткових програм розвитку;

         якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;

         система додаткової освіти доступна і якісна.

Для педагогів:

         кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;

         кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетентностей дошкільника;

         буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;

         підтримка інноваційної діяльності.

Розділ І . НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2021/2022 навчальному році буде організована відповідно до:

         Листа МОН України від 16.03.2021 №1/9-148 «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти».

         Листа МОН України від 10.03.2021 №1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків».

         «Рекомендацій щодо забезпечення якості дошкільної освіти України в умовах карантину», УІРО, 2021.

         Наказу МОН України від 12.01.2021 №33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція».

         Наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 №01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти».

         Листа МОН України від 23.04.2020 №1/9-219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину».

         Листа МОН України від 12.12.2019 №1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти».

         Листа МОН України від 09.12.2019 №1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти».

         Листа МОН України від 14.02.2019 №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

         Листа МОН України від 13.11.18 р. №1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».

          Постанови КМ України від 10.04.2019 р. №530 «Порядок
організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти».

         Листа МОН України від 09.08.2021 №1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих МОН для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році».

         Листа МОН від 19.04.2018 №1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти».

         Наказу МОН від 19.12.2017 №1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти».

         Листу МОН від 11.10.2017 №1/9-546 «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців».

         Листа МОН від 02.09.2016 №456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».

         Листа МОН від 02.09.2016 №454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах».

         Листа МОН від 25.07.2016 №1/9-396 «Про організацію навчально-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах».

         Наказу МОЗ України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».

          Законів України «Про освіту» (ст.33), «Про дошкільну освіту» (ст.23).

          Наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

         Листа МОН 10.08.2021 №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році».

         Статуту ЗДО «Золота рибка» та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 

Розділ ІІ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Заклад дошкільної освіти «Золота рибка» здійснює освітньо процес у 2021/2022 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

         створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

         осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання, впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

         охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.

Основні завдання ЗДО:

1.       Формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника .

2.       Збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей шляхом діагностування, створення безпечного розвивального середовища, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя.

3.        Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього процесу і викликів сьогодення.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень.

Заклад працює з 7.00 до 17.30.

Режим роботи чергової групи – 17.30 –  18.30.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення методичної теми: «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом ефективного педагогічного впливу на розвиток компетентної особистості дитини в умовах Нової української школи».

У закладі дошкільної освіти функціонує 11 груп:

                 3 перші молодші групи (від 2 до 3 років),

                 3 другі молодші групи (від 3 до 4 років),

                 2 середні групи (від 4 до 5 років),

                 3 старші групи (від 5 до 6(7) років).

 

Мережа ЗДО «Золота рибка» на 2021/2022 навчальний рік:

Назва групи

вік

вихователі

«Карасик»

з 2 до 3

Івлєва Н.В.

«Русалонька»

з 2 до 3

Хохич Ю.В. , Коритченко О.М.

«Окунець»

з 2 до 3

Стадник Л.І., Прокопенко О.В.

 «Чайка»

з 3 до 4

Пашинська О.І., Корнелюк Н.О.,

«Краплинка»

 

з 3 до 4

Мартиненко Н.М., Замкова І.Л

«Струмочок»

 

з 3 до 4

Грицак Г.М., Самойленко А.В.

«Перлинка»

з 4 до 5 інклюзивна

Пекарчук С.А., Шашко І.Г

Марченко К.І.(асистент вих.)

«Бригантина»

з 4 до 5

Єршова О.В., Прокопенко Л.Ю.

«Кораблик»

 

з 5 до 6(7)

Гайдидей Ю.М., Ващенко О.В.

«Хвилька»

 

з 5 до 6(7) інклюзивна

Алєбастрова С.В., Громова В.Л

Мараховська Т.О.(асистент вих.)

«Дельфін»

з 5 до 6(7)

інклюзивна

Заліван М.А., Раховська Н.І.

Сьомик А.І. (асистент вих.)

Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, інклюзивні групи, забезпечує роботу консультаційного центру, а також є опорним закладом в місті з питань Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, керівники музичні, практичний психолог, асистенти вихователів та медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

Ігри Нікітіних

Алєбастрова С.В., Громова В.Л.,

Самойленко А.В.  

«Мнемотехніка» ( Г.Чепурного)

всі педагоги передшкільних груп

Психолого-педагогічне проектування

Грицак Г.М.

ТРВЗ

Заліван М.А., Раховська Н.І.

Методика Л.Шелестової

Мартиненко Н.М.,

Використання схем при складанні описових розповідей (методика               Т.О. Ткаченко)

Пекарчук С.А., Прокопенко Л.Ю.

 Громова В.Л.

«Стіни, що говорять»

Єршова О.В., Мартиненко Н.М.

«Чудеса на піску»

Івлєва Н.В., Хохич Ю.В.,

Пашинська О.І., Прокопенко О.В.

Квест технології

Шашко І.Г

Проєктна діяльність

Корнелюк Н.О.,

Система музичного виховання за допомогою імпровізаційного музикування. Автор К. Орф

Михайленко Е.Ю., Ткаченко Н.П.

 

Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського

Коритченко О.М., Стадник Л.І.

«Ранкові зустрічі»

всі педагоги передшкільних груп

 

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Порядку комплектування інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» та інших нормативно-правових актів, що регламентують розвиток інклюзивної освіти, у ЗДО «Золота рибка» працюють три інклюзивні групи (дві старшого дошкільного віку та одна молодшого дошкільного віку).

Особливістю організації інклюзивних груп в ЗДО «Золота рибка» є забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з ООП, у тому числі з інвалідністю.

Для забезпечення ефективності освітнього процесу наказом керівника ЗДО «Золота рибка» затверджується персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу кожної дитини з ООП з урахуванням її освітніх потреб .

З метою забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для кожної дитини з ООП відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, Командою супроводу складається індивідуальна програма розвитку .

 Індивідуальну програму розвитку кожної дитини з ООП Команда супроводу (разом з батьками вихованця) складає на навчальний рік Програма затверджується завідувачем закладу та, обов’язково, погоджується з батьками або іншими законними представниками дитини й переглядається тричі на рік (у разі потреби - частіше) з метою її корегування.

Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) із залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

 

Проект робочого навчального плану

закладу дошкільної освіти «Золота рибка» (ясла-садок)

Горішньоплавнівської міської ради на 2021/2022 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Програми

Автор

Ким, коли затверджені

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОН «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

 

Міністерством освіти і науки України листом від від 12.01.2021 № 33

Комплексні

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки України листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988

Парціальні освітні програми

«Про себе треба знати, про себе треба дбати»

Парціальна програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку

Лохвицька Л.В..

Лист ІМЗО

від 04.12.2018

№ 22.1/12-Г-1049

«Скарбниця моралі».

Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку. (видання 2-ге оновлене зі змінами і доповненнями)

 

 

Лохвицька Л.В.

Лист ІМЗО

від 08.11.2019

№ 22.1/12-Г-1054

 

 

З метою реалізації Базового компонена дошкільної освіти, вищезазначенними освітніми програмами та відповідно до Наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності», у 2021/2022 навчальному році в ЗДО «Золота рибка» загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

 

 

Види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша (від 2 до 3 років)

друга молодша (від 3 до 4 років)

середня (від 4 до 5 років)

старша (від 5 до 6 років)

«Дитина в соціумі»

1

2

2

3

«Дитина в природному довкіллі»

1

1

1

2

«Дитина у світі мистецтва» (музична, образотворча, театральна)

4

4

5

5

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

2

-

-

-

-

1

1

2

«Мовлення дитини»

2

3

3

3

«Особистість дитини»

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

 

 

Освітній напрям «Гра дитини» реалізується під час усіх процесів освітньої діяльності, як основний вид діяльності дітей дошкільного віку . В процесі ігрової діяльності розвиваються духовні та фізичні сили дитини, її увага, пам'ять, уява, дисциплінованість, спритність. У грі формуються всі сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в її психіці, що готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку.

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

         у І молодших групах інтегрується у заняття, освітнього напрямку «Мовлення дитини»;

         у II молодших групах вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітнього напрямку «Мовлення дитини»;

         у середніх групах, як окрема діяльність освітнього напрямку «Дитина у світі мистецтва» у ІІ половину дня:  художньо-мовленнєва діяльність;

         у старших групах, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітнього напрямку «Мовлення дитини»: розвиток мовлення та культура мовленнєвого спілкування (художня література).

Значному скороченню організованих форм освітньої діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп — 15 хвилин, середніх — 20 хвилин, старших — 25 хвилин. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань.

Перший тиждень вересня адаптаційний, пов'язаний з довготривалими літніми відпустками, для ІІмолодших груп пов'язане з переходом в іншу садову групу – адаптація до нового приміщення і режиму дня. В адаптаційний період проходить 1 заняття і обстеження звуковимови.

2 тижні у вересні дається вихователям на первинний моніторинг досягнень дітей і 2 тижні у квітні на заключний моніторинг.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку.

Тривалість занять для дітей наступна:

- у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин;

- від 3 до 4 років – до 20 хвилин;

- від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

- від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

У освітньому процесі ЗДО передбачено використання різноманітних форм організації педагогічного процесу, зокрема заняття різних видів і типів, індивідуальна робота, пошукові ситуації, освітні ситуації, екскурсії,  спостереження, організовані ігри тощо.

Основною формою освітнього процесу дітей є заняття з різних розділів програми.

Види занять

За змістовими напрямами освітньої роботи:

-  з фізичного розвитку ( фізична культура, валеологічне виховання);

- з пізнавального розвитку (ознайомлення з соціумом, з природним довкіллям, логіко-математичний розвиток);

-  з мовленнєвого розвитку (зв’язне мовлення, поповнення словника, граматична складова мовлення, граматика,  в т.ч. підготовка руки до письма);

- з художньо-продуктивної діяльності (образотворча, літературна та музична діяльність) .

За змістом:

-  односпрямовані або предметні (з одного виду діяльності)

- різноспрямовані або міжпредметні (носять інтегрований або комплексний характер)

За дидактичними цілями розрізняють такі види занять:

-  на повідомлення нової інформації, формування нових знань і умінь;

- на закріплення знань і раніше отриманих умінь, систематизацію накопиченого досвіду;

- мішані заняття, що поєднують повідомлення нових знань, формування нових умінь із повторенням, закріпленням, систематизацією і застосуванням набутих знань, умінь, навичок.

За способом організації дітей заняття бувають:

- фронтальні (загально-групові), що проводяться одразу з усією групою дітей;

- підгрупові, для яких дітей організують по 8-15 залежно від загальної кількості;

- індивідуально-підгрупові (індивідуально-групові), на яких діти об’єднані по 4-8 осіб;

- індивідуальні, що проводяться як з окремими дітьми (по 1), так і з маленькими підгрупами по 2-4.

За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання виділяють такі види занять:

- комбіновані - певна комбінація наочних, словесних, практичних методів і прийомів, різних засобів навчання – вправ, ігор, іграшкової, предметної, ілюстративної наочності, літературних, музичних творів тощо;

- ігрові та сюжетно-ігрові – вирішується за допомогою спеціально підібраних ігор (дидактичних, рухливих, елементів ігор-театралізацій, драматизацій, конструксторсько-будівельних та інших) чи ігрових вправ;

- домінантні – заняття, у яких домінують певні засоби розвитку, навчання і виховання чи види діяльності.

Форма планування роботи з дітьми

При організації роботи ЗДО всі працівники керуються планом роботи закладу на навчальний рік, який розглядається на педагогічній раді та схвалюється нею, затверджується керівником закладу.

Планування у вікових групах та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами відповідно до блочно-тематичного планування з урахуванням освітніх напрямів, та базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

В освітньому процесі ЗДО використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована освітня діяльність (заняття), рухова, ігрова, художня, мовленнєво-комунікативна, природничо-пізнавальна, трудова, дослідницька тощо, індивідуальна робота, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи такі види планування: перспективне та календарне. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання програми.

Перспективний план розробляється на місяць наперед. В ньому зазначається:

-  комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;

-  робота з батьками на місяць;

-  теми тижнів;

-  орієнтовний розподіл занять на тиждень;

-  планування другої половини дня

Календарні плани складаються вихователями на наступний день (І чи ІІ половину дня). У цих планах зазначаються:

-  дата;

-  тема тижня/дня;

-  планування І та ІІ половини дня за режимними моментами;

- мета діяльності;

- форми і методи роботи у поширеному вигляді до кожного виду діяльності.

Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Плани складаються музичним керівником на тиждень вперед.

Інструктор з фізкультури планує роботу за декількома планами:

- перспективним, в якому зазначено всі основні рухи, якими повинні оволодіти діти за рік з визначеними термінами їх вивчення, розвитку та вдосконалення;

- перспективним, в якому зазначено всі рухливі ігри, які будуть використовуватися протягом року для конкретної групи із зазначеними термінами використання (циклограма рухливих ігор);

- календарним, в якому міститься конспект заняття у формі таблиці, що визначає послідовність фізичної діяльності на занятті з визначеними термінами роботи над конкретним рухом, групою тощо.

Плани складаються інструктором з фізкультури на місяць вперед. Форма написання планів затверджується на першому засіданні педагогічної ради на початку навчального року.

Музичний керівник та інструктор з фізкультури складають перспективні плани свят та розваг на рік, які затверджуються директором закладу та є складовою частиною річного плану роботи закладу.

 Планування роботи з батьками

Протягом навчального року в закладі діє перспективний план роботи з батьками для всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом роботи ЗДО на навчальний рік.

Щомісяця у перспективному плані роботи вихователі зазначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до циклограми роботи з батьками з річного плану. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

 

Розділ ІІІ.  ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                    ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОН від 12.01.2021 №33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)».

Освітні напрями інваріативного складника

   «Особистість дитини»: рухова, здоров’язбережувальна, особистісна компетентності;

   «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: предметно-практична, технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентності;

   «Дитина в природному довкіллі»: природничо-екологічна компетентність, навички, орієнтовані на сталий розвиток;

   «Гра дитини»: ігрова компетентність;

   «Дитина в соціумі»: соціально-громадянська компетентність;

   «Мовлення дитини»: мовленнєва, комунікативна, художньо-мовленнєва компетентності;

   «Дитина у світі мистецтва»: мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована) компетентність.

Освітні напрями варіативного складника

   «Особистість дитини. Спортивні ігри»: спортивно-ігрова компетентність — шахи, футбол, баскетбол;

   «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»: цифрова компетентність;

   «Мовлення дитини. Основи грамоти»: мовленнєва компетентність у площині оволодіння основами грамоти;

   «Мовлення дитини. Іноземна мова»: мовленнєва компетентність у сфері іноземної мови;

   «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність»: соціальна компетентність і навички фінансової грамотності;

   «Дитина у світі мистецтва. Хореографія»: хореографічна компетентність.

Засади нового Базового компонента

·          самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості;

·          щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті;

·          повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду;

·          зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини;

·          цінування життя й благополуччя як уміння цінувати, дорожити, плекати, підтримувати та створювати безпечні умови для себе та інших, створення умов безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні;

·          розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей;

·          збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями.

Очікувані результати навчання

Освітній напрям «Особистість дитини»

Рухова компетентність:

знає назви основних рухів, предметів та спортивних знарядь, усвідомлює роль фізичних вправ у розвитку та зміцненні організму. Здатна до пізнання основ фізичного розвитку.

Знає та свідомо дотримується правил у рухливих, спортивних іграх та вправах (зокрема з елементами змагання). Знає про індивідуальний принцип користування гігієнічними засобами.

Здоров’язбережувальна компетентність:

дотримується правил здоров’язбережувальної поведінки. Повідомляє дорослому про погане самопочуття, під його керівництвом виконує необхідні лікувально-профілактичні процедури. Уміє оцінювати поведінку власну та інших людей щодо дотримання здорового способу життя. Бере участь в оздоровчих та фізкультурно-розвивальних заходах. Дитина демонструє здатність скористатися номером телефону основної служби допомоги (пожежна, медична, поліція). Володіє навичками безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків, інших дітей або дорослих.

Особистісна компетентність:

має позитивне уявлення про себе (Я — хороша / хороший), оперує займенником «Я», вирізняє себе з-поміж інших, орієнтується у своїх чеснотах і вадах, знає та усвідомлює свої права, права інших, обов’язки, статеву, родинну, соціальну приналежність та саму себе в часі, просторі тощо. Розуміє своє місце в системі людської життєдіяльності — у сім’ї, групі однолітків, соціально-комунікативному просторі, у різних видах діяльності. Правильно називає основні ознаки різних вікових періодів (дитинство, юність, зрілість, старість). Диференціює добро і зло, здатна управляти собою, власною поведінкою в різних життєвих ситуаціях, оперуючи усвідомленими ціннісними орієнтаціями, позитивними мотивами.

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Предметно-практична, технологічна компетентність:

виявляє обізнаність з предметами та їхіми властивостями, зокрема з матеріалами, з яких виготовляють речі (пластик, папір, метал, тканина, гума, глина тощо); має уявлення про виготовлення предметів довкілля (елементарні способи їх обробки: пошив, вирізанння, видування тощо); знає та виконує правила техніки безпеки і роботи з інструментами. Розуміє важливість раціонального використання матеріалів, обережного ставлення до продуктів праці.

Сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентність:

має уявлення про основні математичні поняття «число», «величина», «форма», «простір», «час»; демонструє володіння знаннями і способами діяльності, які дають змогу розв’язувати пізнавальні суперечності; виявляє сформованість логіко-математичних уявлень у предметно-практичній і дослідницькій діяльності; знає і правильно називає еталони площинних та об’ємних геометричних форм, просторові напрями, одиниці вимірювання часу, параметри величини, усвідомлює зв’язки між кількісними, порядковими числівниками, просторовими, часовими поняттями; знає і свідомо використовує термінологію елементарної математики у власному мовленні; знає і розуміє елементарні правила безпеки під час проведення простих фізичних експериментів.

Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»

Природничо-екологічна компетентність:

дитина виявляє здатність спостерігати за природними об’єктами та явищами планети Земля та видимими об’єктами Космосу; спроможна класифікувати та групувати природні об’єкти рослинного й тваринного світу за характерними ознаками; здатна самостійно чи з незначною допомогою дорослого проводити нескладні досліди з пізнання властивостей об’єктів природи, спостерігати за явищами природи та помічати зміни у стані природи й погоди, оцінювати метеорологічні явища (температура повітря, вітер, опади тощо); здатна до адекватної поведінки на основі оцінки природних явищ та стану погоди.

Здатна з допомогою дорослого вирощувати рослини, доглядати за домашніми улюбленцями та піклуватись про них; демонструє дотримання правил природодоцільної поведінки, навички бережливого ставлення до ресурсів; відгукується на пропозиції дорослого зберігати й покращувати природне довкілля чи надавати допомогу живим об’єктам природи.

Навички, орієнтовані на сталий розвиток,

має початкові уявлення про дії та поведінку, орієнтовані на сталий розвиток, в екологічній, економічній та соціальній сферах повсякденного життя; знає про необхідність зменшення марних витрат сировини й кількості відходів. Знає і називає різні формули звернення, вітання, подяки і вміє обирати одну з них у залежності від ситуації спілкування. Співвідносить жести з добрими словами.

Освітній напрям «Гра дитини»

Ігрова компетентність

має уявлення про різні види ігрової діяльності, види та назви ігор, у які можна пограти; знає дії у творчих іграх та в іграх з правилами; вміє залучати та приймати партнерів до спільної гри; обирає безпечне місце та атрибути для гри; знає зміст сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, дидактичних, словесних, настільно-друкованих, рухливих зі співом і діалогом, режисерських, театралізованих, українських народних іграх; демонструє сформованість рольових способів поведінки; свідомо використовує норми та етикет спілкування в іграх; розуміє, як використовувати предметно-ігрове середовище для гри; знає ігри та іграшки в садочку та вдома, використовує їх у самостійних іграх; втілює свої життєві враження; встановлює причини та наслідки вдалої та невдалої гри; усвідомлює себе активним учасником ігрової діяльності.

Оcвітній напрям «Дитина в соціумі»

Соціально-громадянська компетентність

має уявлення про місце кожної людини в соціальному середовищі; уявлення про себе як члена громади, суспільства; уявлення про свою сім’ю, родину, рід, рідну домівку, заклад дошкільної освіти, Батьківщину; знає і розповідає про державні та національні символи України, звичаї, традиції сім’ї та українського народу. Усвідомлює свою роль (у сім’ї, групі однолітків, місцевій громаді). Знає, що прізвище вказує на належність дитини до свого роду, родини, а ім’я — на її індивідуальність та неповторність, знає про окремі традиції і звичаї попередніх поколінь. Усвідомлює необхідність дотримання соціальних норм моралі й виявляє повагу до прав і свобод людини. Розуміє переваги розв’язання конфліктів, суперечок мирним шляхом. Демонструє відкритість до спілкування та взаємодії з представниками різних національностей і культур.

Освітній напрям «Мовлення дитини»

Мовленнєва компетентність 

розуміє, що в Україні українська мова є державною; усвідомлює звуковий склад рідної мови, спираючись на розвинений фонематичний слух і мовленнєве дихання. Має збалансований запас слів із різних освітніх напрямів, що дає змогу добирати найбільш точні слова відповідно до ситуації мовлення; знає і називає ознаки, якості, властивості предметів, явища, події. У словнику наявні слова всіх частин мови, різного типу творення, слова різної складності, синоніми, антоніми, епітети, метафори, багатозначні слова; фразеологічні звороти; знає прислів’я, і приказки, утішки, загадки, скоромовки, форми звертання до дорослих і дітей. Має елементарні знання норм культури мовлення (привітання, прохання, вибачення, подяка, комплімент тощо).

Комунікативна компетентність

знає і володіє етикетними комунікативними формулами (привітання, звертання, прохання, висловлення подяки, вибачення тощо); різні форми мовленнєвих висловлювань відповідно до ситуацій. Має початкові уявлення про способи, переваги і недоліки цифрової комунікації.

Художньо-мовленнєва компетентність 

підтримує бесіду про зміст, ідею, характери та вчинки героїв твору, відповідає на запитання дорослого, висловлює свої враження, переживання, оцінно-етичні судження стосовно персонажів, співвідносить оцінки літературних героїв з власною поведінкою, реальними подіями; переповідає відомі казки, оповідання; усвідомлює та пояснює зміст прислів’їв, приказок, доречно використовує їх у мовленні; відгадує описові загадки; інтонаційно передає різні почуття при виконанні літературних творів; відтворює в мовленні образні вислови з художнього тексту; чітко промовляє скоромовки, чистомовки, прислів’я та приказки; бере участь у мовних іграх. На основі засвоєного зразка складає невеличкі розповіді, казкові історії за змістом скоромовок, прислів’їв, власні описові та порівняльні загадки, лічилки, колисанки; придумує іншу кінцівку літературного твору, доповнює текст казки, оповідання додатковими епізодами.

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»

Мистецько-творча компетентність

має елементарні уявлення про види мистецтва (художньо-продуктивне, музичне, театральне). Розуміє мистецтво як результат творчої діяльності митців, виконавців. Виявляє інтерес до творів різних видів мистецтва, впізнає знайомі твори, проявляє до них особисте ставлення, висловлює враження від мистецтва, інтерпретує твори. Сприймає та емоційно реагує на художній образ, елементарно аналізує засоби художньої виразності у творах мистецтва різних видів і жанрів. Вирізняє специфіку образу мистецтва художньо-продуктивного, декоративно-ужиткового, музичного, танцювального, театрального. Розуміє призначення зображувальних матеріалів, театрального реквізиту, атрибутів для образотворчої, театралізованої, музичної діяльності; здатна до реалізації творчого задуму за їх допомогою. Має уявлення про музичну гру, пісню, хоровод, танець, інструментальну музику. Розуміє зміст і колективний характер театральної вистави, знає різні види театру (ляльковий, тіньовий, настільний тощо).

Наступність між дошкільною та початковою освітою

Забезпечується завдяки:       

·     узгодженості та цільовій єдності в розвитку дитини на етапі дошкільної та початкової освіти;

·     визначенню спільних для дошкільної та початкової освіти принципів, підходів, намірів та адекватних віковим закономірностям дитини провідним видам діяльності;

·     використанню форм та методів педагогічної роботи, які відповідають віку дітей;

·     послідовному збагаченню результатів освіти, які висвітлено у формуванні компетентностей дитини.

 

Розділ ІV. МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета:

Виявлення ступеню відповідності результатів діяльності закладу стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Змістом моніторингу є фіксування результатів особистісних досягнень за півріччя. Учасниками моніторингу в ЗДО є діти всіх дошкільних груп.

Основними методами, що дають змогу виявити ступінь реалізації програмових завдань та оцінити рівень компетентності дітей, є:

- спостереження за дітьми;

- вивчення результатів продуктивної діяльності дітей;

- проведення нескладних експериментів у вигляді доручень кожній окремій дитині;

- дидактичні ігри бесіди.

Завдання моніторингового дослідження:

1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та отримати об'єктивну інформацію про якість дошкільної освіти, а також прогнозувати її розвиток.

2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми ЗДО.

3. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності ЗДО прикінцевій меті - вимогам Державного стандарту дошкільної освіти та освітньої програми.

4. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітньої програми.

5. Надати рекомендації педагогам та батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

Моніторинг рівня розвитку дітей дошкільного віку проводиться за освітніми напрямами за допомогою таблиць розроблених на основі методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» за загальною редакцією Н.М.Шаповал, О.М.Кулик,Т.В.Киричук.

 

Розділ V. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона включає:

         оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів у закладі освіти;

       політики та процедури забезпечення якості освіти;

       систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

         забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

Методами збору інформації  для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО можуть бути:

             вивчення документації;

             спостереження;

             опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців);

             спостереження за дітьми в різних видах діяльності.

А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Орієнтовні напрями, показники, методи

збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

 

Напрям оцінювання

Показники

Методи збору інформації

Термін проведення

Освітнє середовище

Забезпечення ЗДО обладнанням відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам, готовність до роботи в 2021/2022 н.р.

Акт,серпень

 

Стан роботи з охорони праці

акт

Серпень,

квітень

 

 

 

 

Результати освітньої діяльності

 

 

 

 

Стан роботи  помічників вихователя, пральні

Картка контролю

січень

Контроль якості харчування дітей

Картка контролю

лютий

Контроль за санітарно-гігієнічними вимогами  до постачання, безпеки, якості продуктів

Картка контролю

листопад

Дотримання вимог щодо ведення документації педагогів

Аналіз

жовтень

Співпраця з батьками вихованців

Довідка

грудень

Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями

Моніторинг

травень

Стан роботи з мовленнєвої культури старших дошкільників

Довідка

лютий

Вивчення організації освітнього процесу у старших групах

Довідка

січень

 Адаптація дітей до умов ЗДО

протокол

листопад

Культурно-гігієнічні навички дітей

Картка аналізу

квітень

 

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО:

         відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

         внутрішній моніторинг якості освіти;

         самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Розділ VІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні показники готовності  дитини напередодні вступу до школи:

             сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні, оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;

             сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;

             сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка;

             сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;

             сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;

             сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;

             розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставленнядоприродного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;

             сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;

             сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;

             розвинуті творчі здібності;

             сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;

             сформовані навички культури споживання;

             розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;

             сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;

             сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу;

             сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;

             розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;

             сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;

             сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;

             сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;

             сформована культура мовлення та спілкування;

             засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях;

             сформовані загально-навчальні уміння: розуміє мету діяльності, планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати;

             сформовані організаційні вміння: уміє організовувати робоче місце, орієнтується в часі, виконує вказівки педагога, доводить роботу до кінця, вміє працювати з посібниками;

             спостерігається прагнення до утвердження у новій соціальній ролі – школяра.