План діяльності та звіт керівника


Звіт керівника
дошкільного навчального закладу «Золота рибка» про свою діяльність у 2018-2019 навчальному році
перед педагогічним колективом, батьками і громадськістю

Цигрик Т.В.
30.05.2019 року.
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».
Мета :
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1.    Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2.    Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
        Дошкільний навчальний заклад «Золота рибка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
ЗАКОНИ
Ø    Про освіту.
Ø    Про дошкільну освіту .
Ø    Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Ø    Про ліцензування видів господарської діяльності.
  Постанови Кабінету Міністрів України
Ø    Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад .
Ø    Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників .
Ø    Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах.
Ø    Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі .
Ø    Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності.
Ø    Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування .
Ø    Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів .
Ø    Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти
Накази центральних органів виконавчої влади України
Ø    Про затвердження Типового положення  про атестацію педагогічних працівників .
Ø    Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) .
Ø    Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.
Ø    Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.
Ø    Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами .
Ø    Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
Ø    Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів.
Ø    Положення про медичний кабінет дошкільного  навчального закладу.
Ø    Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів.
           Діяльність Дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
- реалізації державної політики в галузі освіти;
- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей набуття нею соціального досвіду;
- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;
- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
- оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання.
         Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча,  згідно зі Статутом.
      На 1 вересня 2018 року  було забезпечено місцями  55 дітей віком від 1 до 3 років згідно черги в електронній реєстрації, що складає 62 %  від усієї кількості зареєстрованих.
Станом на травень 2019 року зареєструвалася  41 дитина віком  2 років і  11 дітей , яким немає повних 2 роки на 1 вересня. Всього 59 дітей , які будуть забезпечені місцями в дошкільному закладі.
На сьогоднішній день дошкільний заклад відвідують 283 вихованця.
 З них 18 осіб - діти з багатодітних сімей.
    Прийом дітей в групи здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі: заяви батьків або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.
    З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у квітні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Присутнім була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно-ігрове середовище групових кімнат. Діти п’ятирічного віку нашого мікрорайону  охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.
    На початок навчального року було складено банк даних та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей – з 50% знижкою, діти малозабезпечених сімей – безкоштовно.
 138 дітей мають основну групу здоров’я, згідно медичних документів наданих батьками. У всіх інших – підготовча група.(2 дитини з яких мають 3 групу здоров’я).
Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,  санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:
·       Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.
·       Організація догляду за дітьми.
·       Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
·       Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.
·       Робота з батьками.
Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей, як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках, але в жовтні 2018 року стався нещасний випадок з дитиною групи «Русалонька».
Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Діти постійно відвідують Кабінет безпеки життєдіяльності. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», в квітні 2019 рокубуло проведене комплексно-об’ектове навчання «Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій персоналу за ними» та проведено перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться випробування спортивного обладнання та малих форм на території дошкільного закладу, в спортивній залі з укладанням відповідних актів.
Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.
Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.
Педагогічним працівникам закладу надається до щорічної основної відпустки  матеріальної допомоги на оздоровлення та виплачується грошова винагорода - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». Щомісяця всім працівникам виплачується премія за презтижність праці в ДНЗ.
Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес
       Планування роботи ДНЗ «Золота рибка» здійснювалося відповідно до листів Міністерства освіти і науки України , листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних закладах». Річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2018-2019 н.р. року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіозаписами. Під керівництвом вихователя-методиста Басалай Вікторії Валеріївни педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.
      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування, колективні перегляди; організація участі педагогів методичних заходах  міста; використання кращого досвіду вихователів садку,  міста; проходження курсів підвищення кваліфікації.
Освітньо -виховний процес та методична робота закладу здійснюється згідно державної програми «Українське дошкілля» та затвердженого річного плану.  Дошкільний навчальний заклад  укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь - методист, 2 керівника музичних, 1 практичний психолог  , реалізують освітні завдання  всього 23  педагогічних працівника. Додалася посада 1 асистент вихователя в зв’язку з відкриттям в ДНЗ  інклюзивної групи.  Вищу категорію мають І категорію - 3 особи; І категорію -  6 осіб ; кваліфікацію «спеціаліст»- 11 педагогів. На сьогоднішній день є  вільна вакансія на посаду вихователя. Враховуючи дефіцит педагогічних кадрів мною як керівником було зроблено заявку в міський центр зайнятості та складено лист до Кременчуцького педагогічного коледжу ім.. А.С. Макаренка. 
      Згідно річного плану проводилися педагогічні ради, семінари-практикуми,  практичні заняття для педагогів на яких розглядалися наступні теми : «Організація освітнього процесу в ДНЗ у контексті сучасних вимог», «Формуємо зв’язне українське мовлення використовуючи різні види діяльності дітей», « Педагогізація батьків - сучасна проблема роботи ЗДО з сім’єю» . Проводилися сучасні форми роботи з педагогами міста  такі як педагогічна орбіта  , флеш-тренінг для педагогів, психологічна панорама на яких розкривалися питання взаємодії родини з батьками « Навчання ефективним формам взаємодії: психолого-педагогічна компетентність батьків» та питання інклюзивної освіти  «Діти з особливими освітніми потребами - сьогодення сучасного дошкілля», «Зірочки на Землі  . Хто сказав, що ми не зможемо змінити цей світ?».  Практичний психолог закладу є переможцем  Всеукраїнського конкурсу практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» 2019.
Аналіз результатів навчально – виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ «Золота рибка»
Інтелектуальна готовність дитини до навчання у школі
Травень 2018 рік
Обстеже
но дітей
Мовленнєве спілкування
Цікава математика
Інтелектуальна готовність


Високий
 рівень
Середній рівень
Низький
рівень
Високий
рівень
Середній
 рівень
Низький
 рівень
Високий
рівень
Середній рівень
Низький рівень

К-ть
дітей
%
К-ть
дітей
%
К–ть
 дітей
%
К–ть
дітей
%
К–ть
 дітей
%
К–ть
дітей
%
К-ть
дітей
%
К-ть
дітей
%
К-ть
дітей
%
72
29
40%
39
54%
4
6%
33
46%
36
50%
3
4%
36
50%
35
49%
1
1%

Робота з батьківською громадою
Враховуючи сучасне розуміння соціалізації як процесу перетворення людини на особистість у результаті засвоєння нею суспільних норм та інтеграції в соціальні інститути (за Т. Парсонсом). Розуміючи, що успішна соціалізація вихованців у дошкільному навчальному закладі неможлива без успішної соціалізації в сім’ї, і що тісна взаємодія цих двох інститутів у процесі соціалізації завжди дає позитивний результат. Серед основних завдань на 2018/2019 н.р. педагогами закладу були накреслені такі:
- удосконалення педагогічної діяльності з роботи щодо соціалізації дітей засобами правової освіти, оптимізація роботи щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом організації партнерської взаємодії членів родин з педагогами;
- активізація роботи щодо комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників через ігрову діяльність дітей.
    В результаті опрацювання питання соціалізації з’ясовано, що основними критеріями оптимального соціального розвитку дитини є ступінь прояву у неї базисних характеристик особистості: компетентності, креативності, відповідальності, здатності до самооцінки, безпеки, довільності поведінки та психічних процесів в цілому.
   Вихованці та їх родини нашого закладу брали активну участь у тематичних  конкурсах і виставках сімейної творчості. В закладі на постійній основі діє консультпункт для батьків . Адміністрація закладу активно співпрацює з громадськими організаціями « ЛА СТРАДА Україна», «Центр розвитку сім’ї РОДІС», ГО дітей – інвалідів  «Ніжність», які надають інформаційну підтримку в питаннях захисту прав дітей та сім’ї та брали участь у спільних акціях.  
Адміністрація закладу постійно опікується питаннями з охорони праці та дотримання працівниками та вихованцями  правил з техніки безпеки життєдіяльності . Для вихованців дошкільного закладу в рамках тижня безпеки було організовано зустріч з працівниками патрульної поліції, старші вихованці відвідали пожежну частину, для працівників закладу регулярно проводяться об’єктові тренування та заняття з  надання первинної долікарської  допомоги з залученням лікарів Центральної міської лікарні м. Горішні Плавні. Працівники дошкільного закладу також  є регулярними безоплатними  донорами крові.
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.
Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.
Старші медичні сестри закладу Юренко Н.С. та Бойко Т.С. здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.
Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.
Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування
вихованців і педагогічних працівників.
        Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників закладу. Раціон харчування дітей збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється  відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».Особлива увага приділяється дотриманню норм  та якості харчування.
Аналіз виконання норм харчування дітей за 1 квартал 2019 року складає:
- для дітей раньяго віку 98%;
- для дітей дошкільнього віку 83%.
Аналіз виконання норм харчування дітей за 2 квартал 2019 року складає:
- для дітей раньяго віку 90%;
- для дітей дошкільнього віку 81%.
Аналіз виконання норм харчування дітей за 6 місяців 2019 року складає:
- для дітей раньяго віку 90%;
- для дітей дошкільнього віку 82%.
З метою підвищення якості та ефективності організації харчування в ДНЗ складається двотижневе перспективне меню, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Отримані дані надаються щомісячно до УОА. Впродовж 2018/2019 н.р. в ДНЗ велика увага приділяється питанням організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв.
      Аналіз стану харчування показав, що працівники дошкільного закладу  в цілому дотримуються режиму харчування дошкільників. Видача їжі відбувається відповідно до графіку, постійно оновлюється вивіска про денне меню. Своєчасно ведеться ділова документація з харчування: журнал бракеражу сирих продуктів, журнал бракеражу готової продукції, журнал обліку виконання норм харчування, журнал обліку відходів.
       З урахуванням примірного 10-денного меню та картотеки страв, з урахуванням забезпечення сезонними продуктами щоденно, на наступний день  складається меню-розкладка  старшою медичною сестрою за участю повара та завідувача дитячим дошкільним закладом.Під час складання меню обов’язково враховуються рекомендації щодо вікових норм харчування, в яких вказані: об’єм їжі в грамах, норми споживання різних продуктів в грамах.Через куточок «Смачного» проводиться санітарно-просвітницька робота серед батьків з питань організації раціонального харчування дошкільників.
Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам.
Так за 2018-2019 навчальний рік  по ДНЗ маємо наступні показники згідно аналізу виконання норм харчування.
Назва продукту
ясла
сад
М'ясо та   м’ясопродукти                  
100%
100%
Риба
95%
73%
Олія соняшникова
100%
100%
Масло вершкове
100%
100%
Молоко
21%
21%
Сир кисломолочний
46%
47%
Сир твердий
100%
100%
Яйце
100%
100%
Цукор
100%
100%
Картопля
95%
80%
Овочі
62%
52%
Фрукти свіжі
64%
34%
Соки
92%
74%
Крупи , бобові,макаронні вироби
100%
100%
Фрукти сушені
100%
100%
Кондитерські вироби
100%
100%
Борошно
87%
72%
Сметана
80%
80%
Мед
100%
100%
Хліб пшеничний
100%
100%
Хліб житній
100%
100%
ВСЬОГО
88%
83%
  
  Дошкільний навчальний заклад забезпечує дієтичним харчуванням згідно медичних довідок та відповідно чинного законодавства  на постійній основі 4 дитини та 11 дітей  щомісяця, які мають тимчасові рекомендації щодо дієтичного харчування після перенесеної хвороби.
Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані.
Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснює медичний працівник (лікарем міської дитячої поліклініки – Чередніченко І.М.).
Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків.
      У ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального  харчування; заслуховувались питання з організації харчування  на  загальних батьківських зборах,  нарадах при завідувачеві та на виробничих нарадах.
Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико – просвітницького спрямування з батьками та співробітниками щодо підвищення санітарно – гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках.
У дошкільному навчальному закладі щоденно проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи).
Були проведені оздоровчі заходи (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Придбання.
1.Меблі – 57000,00 грн.
1.1. для групи «Карасик»: -27000,00
- Вішалки для рушників та гребінців на 29 відділень  – _3410,00_ грн. 
- Шафи господарські кутові 2 од. - _7550,00_ грн. 
 - стіл  кухонний  на ніжках 1 од. - _1100,00_ грн. 
- ящики кухонні  навісні – 2 од. - _7320,00_ грн.
- ящики кухонні на ніжках 2 од.і -_7620,00_ грн. 
1.2. для групи «Дельфін»: 30000,00 грн.
-       Шафа дитяча 4-х створчаста для роздягальні 6 од. – 28440,00 грн.
-       Лава для роздягання дитяча 3 од. – 750,00 грн.
-       Полиця для обуві 1 од. – 810,00 грн.
2. Медикаменти – 3000,00 грн.
      - Вата, бинти, лейкопластир, спиртові серветки  – _453,85_ грн. 
      -  Антисептичні засоби, лікарські засоби, пом’якшувальні та захисні засоби – _977,82_ грн. 
      - Бланідас  – _1086,60_ грн. 
      - Медичні розчини – 420,23_ грн
      -  Полівітаміни – _61,50_ грн. 

3. Електрокипʼятильник ЕКГ-100 (для харчоблоку) 1 од. – 13000,00 грн.
4. Кондиціонер Olmo OSH-24LD7W (для харчоблоку) - 1 од. – 22100,00 грн.
5. Папір – 4000,00 грн.
6. Сантехнічні вироби (шланги для змішувачів, змішувачі, раковина) –8829,18грн.
7. Емалі, пензлі – 4489,46 грн.
8. Конвектори електричні Bonjour CEG – 4189,79 грн.
9. Багатофункціональний пристрій  Canon i-Sensys MF-231 – 5820.00 грн.
10. Канцелярське приладдя, бухгалтерські бланки – 3658,60 грн.
11. Передплата  на фахові періодичні  видання на рік – 13450,97

   Проводячи підсумок моєї діяльності протягом навчального року, треба зазначити, що поставлені завдання виконані в цілому, але ж слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо декілька питань для більш детальної роботи, а саме:
- залишається питання про вдосконалення особистісного розвивального середовища;
- потребує вдосконалення робота з організації пошуково-дослідницької діяльності;
- Дефіцит молодих кваліфікованих педагогічних кадрів.
   Я, як керівник , і надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують наш заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Звіт керівника
дошкільного навчального закладу «Золота рибка» про свою діяльність у 2017-2018 навчальному році
перед педагогічним колективом, батьками і громадськістю

Цигрик Т.В.
20.06.2018 року.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі.
Я, Цигрик Тетяна Володимирівна, 1958 р. н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи 43 роки, з 1991 року – очолюю колектив ДНЗ «Золота рибка».
Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи.
Я, як завідувач, забезпечую:
- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;
- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки,
- вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;
- відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
- підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів;
- організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.
    Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад»   «Золота рибка» відділу освіти Горішньоплавнівської  міської ради  Полтавської області знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра 70-а, розрахований на 250 місць.
                Дошкільний навчальний заклад  укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь - методист, 2 керівника музичних, 1 практичний психолог, 20 вихователів  додалася посада 1 асистент вихователя в зв’язку з відкриттям в ДНЗ  інклюзивної групи.  На сьогоднішній день є 1 вільна вакансія на посаду вихователя.
Усього 26 педагогів, з яких мають освітньо- кваліфікаційний рівень:
·       9 осіб – з неповною вищою педагогічною освітою
·       10 -  з вищою повною педагогічною освітою; що складає 33%;
·       2 - з базовою вищою, що складає 11%;
·       2 особи- медичний персонал.               
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
- Базового компоненту дошкільної освіти України
- Закону України «Про охорону праці»
- Закону України «Про цивільний захист»
- Закону України «Про дорожній рух»
- Закону України «Про відпустки»
- Закону України «Про мови»
- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;
- Програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений Старт»
- Програми розвитку дітей до трьох років «Оберіг».
А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей дошкільного віку.
На сьогоднішній день в дошкільному закладі перебуває 292 дитини з них  84 дитини раннього віку та 208 старшого та молодшого віку.
З них 19 осіб - діти з багатодітних сімей,
5 осіб - діти з малозабезпечених сімей
3 осіб – діти батьків учасників АТО
2 особи- діти- інваліди
Також є 3 дитини з короткотривалим перебуванням з ЦСП «Надія».
Впродовж року в дошкільному закладі для мешканців мікрорайону проводились Дні відкритих дверей, на яких була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.
Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано 9 консультацій для батьків дітей різного віку.
        Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаю доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у квітні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Присутнім була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметногрове середовище групових кімнат. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій
у навчальний процес.
     Протягом навчального року, вихователь – методист Басалай Вікторія Валеріївна  та практичний психолог Диниско Ольга Анатоліївна  здійснювали методичний та психологічний супровід освітнього процесу, надавали необхідну допомогу педагогам, коригували індивідуальні програми розвитку дітей.
    На основі Базового компоненту дошкільної освіти , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно – політичної , соціально – економічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, діяльність педагогічного колективу ДНЗ« Золота рибка» була спрямована на вирішення таких завдань :

1.    Формувати здоров’язберігаючу компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.
2.    Продовжити вдосконалювати  роботу щодо національно -патріотичного виховання  дошкільників  шляхом  створення відповідних  умов  для  ефективної  реалізації  завдань  з національно-патріотичного   виховання   дітей   та   активізації   творчого   потенціалу  педагогів. Спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою рідного краю.
3.    Підвищувати рівень компетентності педагогів ДНЗ щодо питання реалізації сенсорного виховання дошкільників.
4.    Впроваджувати  сучасні  інноваційні освітні технології в роботу з дошкільниками  з особливими потребами.
Протягом 2017-2018 н. року в межах методичної роботи з кадрами було проведено:
·            Засідання педагогічних рад «Нові стандарти дошкільної освіти, як необхідна умова підвищення її доступності та якості» (серпень2017 .), «Виховуємо патріотизм засобами народознавства» (листопад 2017 р.), «Сенсорний розвиток дітей раннього та дошкільного віку у системі навчально-виховної діяльності» (лютий 2018) «Організація роботи закладу під час літнього оздоровчого періоду.  Зміцнення фізичного здоров'я дошкільників шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.» (травень 2018р.) ;
·            Семінар-практикум «Творча дитина: зрозуміти і підтримати»  (Вересень 2017)
·            Народна іграшка (педагогічний ринг) (Жовтень2017) 
·             Семінар-практикум «Сенсорне виховання дітей в сучасному вимірі» (Січень 2018)
·            Психолого-педагогічний тренінг «Особливості інклюзивної освіти в дошкільному закладі»  (Лютий 2018)                    
 ·            Методичний ток -ринг «Здоров'я  дитини – багатство країни» (Квітень 2018)
·            ·            Консультації, виставки. Відкриті освітні заходи.  
Одним із шляхів виявлення ефективного педагогічного досвіду, розвитку творчості вихователів , пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків  є проведення  «Педагогічного марафону» серед вихователів груп раннього віку. Символ марафону - Сова – мудрагеля, яку вихователі передають один одному після проведеного заходу. Кожен з вихователів груп раннього віку провів відкритий перегляд заняття для вихователів випускних груп. Таким чином педагоги груп «Окунець», «Чайка», «Русалонька» звітували про свою роботу перед колегами з садових груп, яким вони передаватимуть естафету з навчання та виховання дітей.
Розпочато роботу по розробці методичних рекомендацій «Пластилінові фантазії» - використання пластиліну, як засобу розвитку дрібної моторики рук, фантазії, мовлення дітей для молодшого дошкільного віку.
Структура методичної роботи постійно удосконалюється  відповідно до запитів вихователів, але завжди відображає   3 рівні учасників навчально-виховного процесу: батьківський, педагогічний та дитячий.                                                                                                                                                    
Протягом 2017-2018 навчального року працював постійно діючий семінар з проблеми: «Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку як одна з найважливіших умов самореалізації дитини в рамках наступності роботи між закладом дошкільної освіти та Новою Українською Школою».
Протягом року у ДНЗ проходили виставки дитячих стінгазет «Ось такий він Дід Мороз», «Я- маленький помічник», «З днем народження комбінат!», «Мій дім- моє місто», «Правила знай -про безпеку дбай» , виставки сімейної творчості «Ось ялиночка,як диво», «прикотилась писаночка до нас на гостину».
    Упродовж навчального року творчої групою закладу висвітлювалися результати  інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників на веб-сайті навчального закладу.
Значний вплив на розвиток дошкільників мають не лише дорослі, які їх виховують і навчають, а й середовище, в якому перебувають діти. Саме тому створення  оптимального розвивального  середовища в дошкільному закладі, зокрема в групових приміщеннях, є одним з основних завдань нашого педагогічного колективу ДНЗ «Золота рибка».
Адже облаштоване належним чином розвивальне середовище сприяє активності, ініціативності, особистісному зростанню та самовдосконаленню кожної дитини, стимулює розвиток її здібностей і нахилів, даючи змогу самостійно обирати вподобаний вид діяльності.
Продовжує свою роботу виставковий зал (зелене фойє), де постійно проводяться виставки стінгазет та дитячих поробок.
Продовжує  свою роботу «Кабінет з безпеки життєдіяльності», міні-музей з народознавства, що має оновлення реквізитами .
Не залишаємо без уваги і дітей, які тільки розпочали відвідування садочка. Мамо, хочу в садок! Під таким гаслом у ДНЗ « Золота рибка» у вересні 2017 року пройшли заняття з елементами тренінгу для батьків дітей раннього віку, що проходять адаптаційний період. Заняття проводила практичний психолог закладу Диниско О.А.
Метою заходу було   знайомство з батьками, створення  емоційного  настрою, ознайомлення  батьків з особливостями адаптації дітей в дитячому садку; сприяти згуртуванню батьківського колективу, формувати довірливі відносин між батьками та педагогами.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

   Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу є одним із провідних напрямків роботи завідуючої ДНЗ. Організація функціонування закладу здійснювалась шляхом бюджетної дисципліни.
На 2018 рік виділено коштів: 7 108 800,00 грн. (в т.ч. 150 000,00 грн. на капітальний ремонт)

ПРИДБАННЯ , усього -
305640,71
Перер.за папiр А4, посiбники,  прапор, теки, лоток для папiру, бухгалтерськi бланки, канц.товари
16241,75
Іграшки
2080,00
Лотки для хлiба,масла,розноси,мильницiiдра,совки з щiтками, швабри, фартухи, дошки обробнi, посуд (тарілки, чашки, каструлі), кухонний iнвентар
32652,40
оплата за перiодичнi видання  на 2018 рiк
10812,27
Меблі дитячі:
вiшалки для рушникiв i гребiнцiв,шафи госп, стелаж горшочниця, ящики кухоннi, пенал, столешниці та столи кухоннi, перегородки
137160,00
Вогнегасники: порошковий та вуглекислотний
1390,00
Миючi, чист.засоби, прал.порошок, пакети для смiття, паперові рушн,туал.папiр
72747,00
Два протiвенi з н/ст.
1360,00
господ. Iнвентар: сапки, лопати, граблі, килимки резинові
4455,60
два столи виробничi для харчоблоку
10490,00
товари для госп дiяльн:
лампи, клей, стремянку,емаль, пензлi. розчинник, лампи дневного освещения, стартери для ламп;
10705,69
облучателi бактриц.побутовi-4шт
4080,00
комплект рiжучого iнструменту до ел.м'ясор.МИМ-300-1ш
1466,00


ПОСЛУГИ , усього -
612205,06
посл.охорони
4080,00
послуги з вивез.побут.та багатогабаритного смiття
10318,21
за iнформац.-консульт.послуги в сферi ехн.них (державних)закупiвель
9134,39
За послуги з надання доступу до мережі «Інтернет»
3320,00
за послуги з дератиз.та дезiнсекції
7526,40
За Наданi Посл з ехн..Iнвентаризації та складання ехн... паспорту будiвлi та споруди ДНЗ»Золота рибка»
3205,00
За Викон Робот з поточ(ямкового) ремонту асфальтобет покрит на тер-рiї ДНЗ «Золота рибка»;
51259,49
за посл.з викон.поточ.ремонту зливової каналiз.будiвлi ДНЗ»Золота рибка».
80014,00
за наданi послуги з заправки картриджiв багато функцiон. Пристоїв
6784,00
за послуги з технiчного облуговування пожежних кран-комплектiв;
1320,00
За послуги з технiчного облуговування системи альтернативного джерела гарячого водопостачання за рахунок повітряного теплового насоса, встан.в будiвлi ДНЗ "Золота.рибка"
6250,00
За технік.обслуг індивiд теплов пункту, встан.в будiвлi ДНЗ"Золота.рибка"
9000,00
посл.з проектув.блискавкозахисту будiвлi ДНЗ"Золота рибка"
4866,75
за послуги з техн.пiдтр. прогр.забезп.
5492,70
за послуги з обов'зкового  страхув.членiв ДПД
1612,80
навчання та перев.знаньЗаконiв України"Про охорону працi"
300,00
За функцiон. навч(підвищ. квалiфiк) керiвного складу та фахів по сивіл захисту (з видач.посвiдч)
1084,37
За капіт.ремонтпо об.єкту "Капiт.ремонт примiщ.будiвлiДНЗ"Золота рибка" в 2018р.
98299,38Всі придбання розподіляються на групи та служби за потребою під відповідальність працівників. На території закладу відремонтовані та пофарбовані пісочниці, розбиті квітники, висаджені зелені насадження. Замінено частково шифер на прогулянкових  павільйонах, пофарбовані малі форми, паркан, спортивний майданчик,пожежні сходи по периметру дитячого садка завезено новий пісок, побілені сарай та господарчі приміщення. Своєчасно скошувалась трава, стриглись кущі, кронували дерева,вивозили сміття, завозився пісок.
            Впродовж навчального року батьками вихованців подаровано дитячому садку та оприбутковано постійно діючою комісією ДНЗ матеріальних цінностей на суму: 3650.00 грн.
        Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців, владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.
                      Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу
 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Впродовж 2017-2018 н.р. дошкільний навчальний заклад  був повністю укомплектований  педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом згідно зі штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором. В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів. В  2017-2018 навчальному році до закладу   прийшло 3 молодих спеціаліста. За молодими спеціалістами та спеціалістами, які працюють менше трьох років, були закріплені наставники  та проводились заняття в школі молодого вихователя-початківця, семінарські  заняття  з метою надання методичної допомоги.
Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами:
·       Вища категорія - 3 особи;
·       І категорія – 2 особи;
·       ІІ категорія – 3 особи;
·       Спеціаліст-  ;
·       11 тарифний розряд- 8;
·       10 тарифний розряд- 3.
Мають педагогічні звання:  4 чол. – “Вихователь-методист”;
Нагороди МОН України мають 2  чол., в т.ч.:
     - 1чол. – Почесну грамоту МОН України;
     - 2чол. – Почесний нагрудний знак «Відмінник освіти України».
В закладі стабільно функціонує  система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
     У 2018 році атестаційною комісією дошкільного закладу «Золота рибка» атестовано 3 педагога , з них (2 – підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання вихователь- методист ,1- підтвердження 11 тарифного розряду).
Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо. В 2017-2018 навчальному році двоє вихователів продовжують здобувати повну вищу освіту навчаючись у ПДПУ ім. В.Г.Короленка та у Глухівському ДПУ ім. О.Довженка.
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.
Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.
Старші медичні сестри закладу Юренко Н.С. та Салій Т.С. здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.
Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування
 вихованців і педагогічних працівників.
Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані.
Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснює медичний працівник (лікарем міської дитячої поліклініки – Чередніченко І.М.).
Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків.
Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико – просвітницького спрямування з батьками та співробітниками щодо підвищення санітарно – гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках.
У дошкільному навчальному закладі щоденно проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи).
Були проведені оздоровчі заходи (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Впродовж навчального року сестрами медичними старшими та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 76% до 93%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 119-137 ударів в хвилину.
Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи), що сприяло зміцненню здоров’я вихованців.
Старшими сестрами медичними  дошкільного  навчального закладу постійно здійснюється аналіз захворюваності і виводиться індекс здоров’я по кожній групі окремо і загальний по садочку.
У 2017-2018 навчальному році значна увага приділялася організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, де вирішувались та підлягали контролю наступні питання:
1.Організація харчування дошкільників.
2.Виконання норм харчування за 2017-2018 навчальний рік.
3.Ведення ділової документації з харчування.
4.Формування навиків культури їжі у дошкільників.
5.Виконання санітарно-гігієнічних норм.
Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється  відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
У ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального  харчування; заслуховувались питання з організації харчування  на  загальних батьківських зборах (грудень 2017),  нарадах при завідувачеві та на виробничих нарадах від 22.11.2017, 28.03.2018, 11.05.2018.
Аналіз стану харчування показав, що працівники дошкільного закладу  в цілому дотримуються режиму харчування дошкільників. Видача їжі відбувається відповідно до графіку, постійно оновлюється вивіска про денне меню.
Своєчасно ведеться ділова документація з харчування: журнал бракеражу сирих продуктів, журнал бракеражу готової продукції, журнал обліку виконання норм харчування, журнал обліку відходів.
З урахуванням примірного 10-денного меню та картотеки страв,  з урахуванням забезпечення сезонними продуктами щоденно, на наступний день  складається меню-розкладка  старшою медичною сестрою за участю повара та завідувача дитячим дошкільним закладом.
Під час складання меню обов’язково враховуються рекомендації щодо вікових норм харчування, в яких вказані: об’єм їжі в грамах, норми споживання різних продуктів в грамах. При підрахунку виходу страв враховуються втрати продукту під час холодної та теплової обробки, зміни при випіканні борошняних виробів, розварці круп та макаронних виробів.
Через куточок «Смачного» проводиться санітарно-просвітницька робота серед батьків з питань організації раціонального харчування дошкільників.
Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,
 санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:
·       Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.
·       Організація догляду за дітьми.
·       Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
·       Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.
·       Робота з батьками.
Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей, як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом навчального року.
Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Діти постійно відвідують Кабінет безпеки життєдіяльності. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться випробування спортивного обладнання та малих форм на території дошкільного закладу, в спортивній залі. 
Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей
У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту.
19 осіб - діти з багатодітних сімей,
5 осіб - діти з малозабезпечених сімей
На початок навчального року було складено банк даних та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей – з 50% знижкою, діти малозабезпечених сімей – безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.
Педагогічним працівникам закладу надається до щорічної основної відпустки  матеріальної допомоги на оздоровлення та виплачується грошова винагорода - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту.
Стан дитячого травматизму.
Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
Упродовж 2017-2018 навчального року намагалась  докласти зусилля аби дорослі члени сімей наших дітей ставали нашими однодумцями, аби разом створювати сприятливе соціальне середовище для повноцінного виховання дітей як у дошкільному закладі, так і в сім’ї. Сім’я і дошкільний заклад – це два соціальних інститути, які закладають фундамент успішності кожної дитини у майбутньому. Дошкільний навчальний заклад продовжує тісну співпрацю з ГО «Родіс», ГО « Ла- Страда Україна» . Нововведенням було в 2017-2018 н.р співпраці з ГО « Ніжність», проведена акція милосердя до дня інвалідів « Маленькі серця дарують велику любов» ( передача в дарунок дитячої літератури для дітей- інвалідів від вихованців ДНЗ «Золота рибка»)  та «Подаруй ангела»(до різдвяних свят) Вихованці та їх батьки беруть активну участь в усіх заходах, які організовує ГО.  Проведено родинне свято на групі «Дельфін», загальні батьківські збори (грудень)  метою яких стало емоційне зближення всіх учасників освітнього процесу, організація їх спілкування в неформальній обстановці.
Педагогічним колективом дошкільного закладу освіти проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, і щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).
Організуючі роботу з дітьми шостого року життя педагоги ДНЗ виходили з того, що програмовий матеріал уже в першому класі побудовано таким чином, що його засвоєння вимагає від шестирічного першокласника не лише вміння читати, лічити, писати, а й такого рівня загального психічного розвитку, який би дав йому можливість успішно включитися в навчальний процес та природно адаптуватися до нього.
Робота з батьками майбутніх першокласників велась досить активно. Перш за все були вивчені умови виховання у сім’ї, інтереси та вимоги родин щодо підготовки старшого дошкільника до школи, проводиться анкетування батьків з метою вивчення інтересів дошкільників – майбутніх першокласників та особливостей їх розвитку. Згідно плану були проведені батьківські збори («Спільна робота батьків, дошкільного закладу, школи з формування  у дітей ціннісного відношення до навчальної діяльності»). Організовуються виставки літератури для батьків «Готуємось до школи». Проведено семінар-практикум «Підготовка руки дитини до письма». Педагогами впродовж року проводилося робота з батьками з питань виховання та розвитку дитини-дошкільника з наступною співбесідою за змістом прочитаних книг. У випускних групах оформлені папки-пересувки «Якщо дитина йде до школи», створені міні-бібліотеки для батьків. Протягом року проводяться дні відкритих дверей «Ласкаво просимо» з показом відкритих занять для батьків майбутніх першокласників. Організоване постійне інформування батьків про успіхи (невдачі) своєї дитини. Один раз на півріччя батьків знайомлять з рейтинговою таблицею досягнень дітей.   Впродовж всього навчального року велось консультування батьків педагогами, психологами, адміністрацією школи та дошкільного навчального закладу для надання необхідної інформації та залучення до співпраці.
Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ДНЗ у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків вихованців (73 %) визначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (78 %), і їхнє ставлення до дітей, а 37 % батьків поставили найвищу оцінку «відмінно» (за п’ятибальною шкалою) і 81 % членів сімей вихованців із задоволенням спілкуються з педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно. Бажали б покращити якість харчування 36 % батьків, 19 % - медичне обслуговування. Високий рівень задоволеності роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 79 % опитаних батьків, середній рівень – 21 %.
Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками, виступають:
             підвищення психолого-педагогічної культури батьків.
             формування позитивно – емоційного ставлення до вихователів.
             індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців ДНЗ.
             пропаганда дошкільної освіти в соціумі.
             урахування вікових особливостей характеру батьків.
             усебічне вивчення багато аспектної специфіки кожної сім’ї.
Перспективними напрямами роботи на наступний період є:
            формування тісного взаємозв’язку ДНЗ із сім’єю, вивчення особливостей спілкування в сім’ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;
            проведення родинних свят, батьківських зборів, днів відчинених          дверей, портативні консультативні пункти;
            систематичне інформування батьків щодо особистих досягнень їхніх дітей;
            особистісна діагностика дітей, індивідуальне консультування батьків шкільним психологом, методистом з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей.
В світлі листа МОН України від  16.06.2016 р. № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», з метою реалізації змісту освіти дошкільників відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) через Освітню програму «Дитина», в 2017/2018 н.р. залишається актуальною просвітницька робота ДНЗ, спрямована на розширення й поглиблення уявлень членів родини про сучасні освітні завдання, ролі вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, сутності компетентності як інтегративної якості особистості. Отже, стоїть завдання оптимізувати взаємодію педагога з батьками вихованців, аби узгодити позиції та очікування педагогів і батьків, принаймні в основних напрямах, гуманізувати взаємодію; створити сприятливі умови для конфіденційного   спілкування батьків з різними фахівцями – практичним психологом, сестрою медичною старшою, музичними керівниками, вчителями-логопедами, керівниками гуртків тощо.

     Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.
    На виконання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (далі — Інструкція № 348), аналізу забезпечення належного ведення діловодства за зверненнями громадян у 2018 році , в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме:
- ведуться журнали обліку особистого прийому громадян,
- реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян,
- установлена скриня для питань та пропозицій громадян.
   В червні розглянута скарга батьків групи «Морячок» з приводу придбання в жовтні  посуду на групу та фарби для покраски майданчика. Проведено роз’яснювальну бесіду, роботу з педагогами, збори батьківського комітету дошкільного закладу, де мною проведений звіт про використання бюджетних коштів.
         Щотижня, згідно графіку,  я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу,  розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою закладу, батьківськими комітетами груп тощо, інформую відділ освіти про прийняті рішення. За минулий 2017-2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 42, з них: з метою електронної реєстрації та оформлення дітей у дошкільний заклад – 25; з питань виховання та навчання дітей – 10; з питань діяльності навчально-виховного закладу – 2; з питань працевлаштування – 4; з питань виробничого характеру – 1; з питань харчування – 2.
     Проводячи підсумок моєї діяльності протягом навчального року, треба зазначити, що поставлені завдання виконані в цілому, але ж слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо декілька питань для більш детальної роботи, а саме:
- потребує вдосконалення робота з організації пошуково-дослідницької діяльності;
- недостатньо скоординована робота з розвитку ігрової діяльності дошкільників молодими спеціалістами.
   Я, як керівник , і надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують наш заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.


Річний план навчально – виховної роботи за 2017-2018 н.р.  виконаний повністю.


Звіт керівника
дошкільного навчального закладу «Золота рибка» про свою діяльність у 2016-2017 навчальному році
перед педагогічним колективом, батьками і громадськістю

Цигрик Т.В.
26.07.2017 року.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному закладі.
Я, Цигрик Тетяна Володимирівна, 1958 р. н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи 42 роки, з 1991 року – очолюю колектив ДНЗ «Золота рибка».
Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи.
Я, як завідувач, забезпечую:
- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;
- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки,
- вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;
- відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
- підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів;
- організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.
    Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад»   «Золота рибка» відділу освіти Горішньоплавнівської  міської ради  Полтавської області знаходиться за адресою: проспект Героїв Дніпра 70-а, розрахований на 250 місць.
                Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь - методист, 2 керівника музичних, 1 практичний психолог, 23 вихователів.
Усього 27 педагога, з яких мають освітньо- кваліфікаційний рівень:
·       14 осіб – з неповною вищою педагогічною освітою, що складає 56%;
·       9 -  з вищою повною педагогічною освітою; що складає 33%;
·       3 - з базовою вищою, що складає 11%;
·       2 особи- медичний персонал.               
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,
- Базового компоненту дошкільної освіти України
- Закону України «Про охорону праці»
- Закону України «Про цивільний захист»
- Закону України «Про дорожній рух»
- Закону України «Про відпустки»
- Закону України «Про мови»
- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;
- Програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений Старт»
- Програми розвитку дітей до трьох років «Оберіг».
А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.
На виконання наказу відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради №137-Н від 25.05.2017р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку в 2017 році», для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та створення сприятливих умов для здобуття громадянами дошкільної освіти було створено робочу групу по обліку дітей прилеглого мікрорайону.
Підсумком проведеної роботи стало:
Вік дітей           Кількість
З них ДНЗ
Вдома
З них ДНЗ
« Золота рибка»
Від   «0 -1»
27
-
27
               -
Від   «1 -2»
45
15
30
8
Від   «2-3»     
85
61
24
27
Від   «3-4» 
95
82
13
48
Від   «4-5»
100

92
8
52
Від  «5-6 »       
120
116
2
67
Від «6-7»
11
11
-
3

З них дошкільною освітою охоплено 377 дітей (що складає 78 % від загальної кількості).
Впродовж року в дошкільному закладі для мешканців мікрорайону проводились Дні відкритих дверей, на яких була надана можливість присутнім ознайомитись з умовами перебування дітей в дошкільному закладі, з програмами розвитку дітей, які використовують педагоги у своїй роботі.
Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано 9 консультацій для батьків дітей різного віку.
        Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаю доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.
Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.
     Протягом навчального року я, вихователь – методист Загребельна Вікторія Василівна та практичний психолог Диниско Ольга Анатоліївна  здійснювали методичний та психологічний супровід освітнього процесу, надавали необхідну допомогу педагогам, коригували індивідуальні програми розвитку дітей.
    На основі Базового компоненту дошкільної освіти , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Концепції Національно – патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно – політичної , соціально – економічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, діяльність педагогічного колективу ДНЗ« Золота рибка» була спрямована на вирішення таких завдань :
1.    Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.
2.    Продовжити роботу з національно-патріотичного виховання дітей,що характеризує позитивне ставлення особистості до народу, Батьківщини, держави та до самих себе.
3.    Продовжити роботу з формування мовленнєвої   компетентності дошкільника за допомогою коректурних таблиць.
4.    Забезпечувати соціальну адаптацію, розвиток індивідуальних задатків, нахилів і здібностей шляхом впровадження в педагогічний процес новітніх досягнень психолого-педагогічної науки в галузі дошкільної освіти та активних форм роботи з батьками.
Протягом 2016-2017 н. року в межах методичної роботи з кадрами було проведено:
·       Засідання педагогічних рад «Формування життєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку»(листопад 2015р.), «Формування соціального здоров’я дошкільників» (лютий 2016р.), «Організація роботи закладу під час літнього оздоровчого періоду» (травень 2016р.);Семінари «Становлення соціального здоров’я дошкільників в умовах ДНЗ та сім¢ї» ( жовтень 2015р); «Формування соціальної компетентності дошкільника, як базова якість підготовки дитини до шкільного життя» (січень 2016р.); «Спадщина В.Сухомлинського невичерпне джерело виховання дітей» (лютий 2016р.).
·        Консультації, виставки. Відкриті освітні заходи.
Одним із шляхів виявлення ефективного педагогічного досвіду, розвитку творчості вихователів , пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків  є проведення  «Педагогічного марафону» серед вихователів груп раннього віку. Символ марафону - Сова – мудрагеля, яку вихователі передають один одному після проведеного заходу. Кожен з вихователів груп раннього віку провів відкритий перегляд заняття для вихователів випускних груп. Таким чином педагоги груп «Окунець», «Чайка», «Морячок» звітували про свою роботу перед колегами з садових груп, яким вони передаватимуть естафету з навчання та виховання дітей.
Розпочато роботу по розробці методичних рекомендацій «Пластилінові фантазії» - використання пластиліну, як засобу розвитку дрібної моторики рук, фантазії, мовлення дітей для молодшого дошкільного віку.
Структура методичної роботи постійно удосконалюється  відповідно до запитів вихователів, але завжди відображає   3 рівні учасників навчально-виховного процесу: батьківський, педагогічний та дитячий.                                                                                                                                                    
Протягом 2016-2017 навчального року працював постійно діючий семінар з проблеми: «Виховуємо наймолодших: організація життєдіяльності дітей в групах раннього віку».
Протягом року у ДНЗ проходили виставки дитячих стінгазет «Вітальні листівки Діду Морозу», «Україна – правова держава», «Прощання з ялинкою», «Бережливими будемо з водою – не зустрінемось ми із бідою», дитячих поробок «Прикотилась писаночка до нас на гостину».
    Упродовж навчального року творчої групою закладу висвітлювалися результати  інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників на веб-сайті навчального закладу.
Значний вплив на розвиток дошкільників мають не лише дорослі, які їх виховують і навчають, а й середовище, в якому перебувають діти. Саме тому створення  оптимального розвивального  середовища в дошкільному закладі, зокрема в групових приміщеннях, є одним з основних завдань нашого педагогічного колективу ДНЗ «Золота рибка».
Адже облаштоване належним чином розвивальне середовище сприяє активності, ініціативності, особистісному зростанню та самовдосконаленню кожної дитини, стимулює розвиток її здібностей і нахилів, даючи змогу самостійно обирати вподобаний вид діяльності.
Продовжує свою роботу виставковий зал (зелене фойє), де постійно проводяться виставки стінгазет та дитячих поробок.
Продовжує  свою роботу «Кабінет з безпеки життєдіяльності»,міні-музей з народознавства.
Не залишаємо без уваги і дітей, які тільки розпочали відвідування садочка. Мамо, хочу в садок! Під таким гаслом у ДНЗ « Золота рибка» у вересні 2016 року пройшли заняття з елементами тренінгу для батьків дітей раннього віку, що проходять адаптаційний період. Заняття проводила практичний психолог закладу Диниско О.А.
Метою заходу було   знайомство з батьками, створення  емоційного  настрою, ознайомлення  батьків з особливостями адаптації дітей в дитячому садку; сприяти згуртуванню батьківського колективу, формувати довірливі відносин між батьками та педагогами.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
   Організація функціонування закладу здійснювалась шляхом бюджетної дисципліни.
В 2016 році встановленно 2  бойлери, які  нагрівають воду за рахунок  сонячної енергії. На ці роботи міським бюджетом виділено 364 тыс.гр.
Восени  2016 року замінена система опалення на енергозберігаючу. Зараз йде ремонт туалетних кімнат та харчових блоків 2-х груп на суму – 430 000 грн.
На 2017 рік бюджетом виділено на потреби закладу 23480.00 гр.
За них придбано:
Лютий 2017
1.    Токени (електроні ключи) 3400.00 гр
Березень 2017
1.    Електрокомфорки 4 шт. По 1280.00 гр – на суму 5140.00
2.    Термолегулятор для ел плити  - 250 гр.
3.    Пилисос – 3500.00 гр
4.    Канцтовари для бухгалтерії закладу на 541.80 гр
5.    Хозінвентар (шланги,змішувачи, станок заточний для заточки ножів для харчоблока,лампочки  та ін.) на суму 18048.00 гр
6.    Папір 10 шт. На суму 850.00 гр
7.    Праска (утігі) 2 шт. На суму 1380.00 гр.
8.    Чайник на харчоблок 1 на суму 425.00 гр.
9.    Миючи засоби (пральний порошок,відра, лотки під масло,дошки обробні,ножи,сушки для посуду,совки зі щітками,підноси,чашки ,баки для миття іграшок та ін.) на суму 33445.00 гр
10.Мебель ( стільці дитячи – 24шт, ігрове обладнення для сюжетно-ролевих ігор, шафи 4-дверні для роздягання дітей  з лавами – 6 шт., рушники махрові -60 шт.) на суму 33220.00 гр
Квітень 2017
1.    Іграшки на суму 6400.00 гр
2.    Морозильний лар -7000.00 гр (основні засоби)
3.    Пилисос миючий – 7000.00 гр (основні засоби)
Червень 2017
1.    Комплекти постільної білизни – 240 шт. – на суму 59280.00 гр
2.    Покривала дитячі – 78 шт на суму 10140.00 гр
3.    Шафи 4-дверні для роздягання дітей  з лавами – 6 шт. На суму – 17400.00 гр
4.    Стелаж виробничий на харчоблок – 1 шт. На суму 5980.00 гр
5.    Миючи засоби  - на суму 18475.00 гр
04.07.2017 року на сесії додатково на заклад виділено 50 тисяч гривень на придбання. Вже придбали:
Електросковороду – 21600.00 гр
Посуд (тарілки для груп та постільну білизну,методичне забезпечення для проведення навчально виховної роботи) на суму 28400.00 гр.
На цій сесії виділено закладу 100000.00 гр. на ремонт линівки, 40000.00 гр. на ремонт асфальтових доріжок.
  Бюджетом виділяються кошти на функціювання закладу. Всі придбання розподіляються на групи та служби за потребою під відповідальність працівників.
Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу
 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів. В  2016-2017 навчальному році до закладу   прийшло 3 молодих спеціаліста. За молодими спеціалістами та спеціалістами, які працюють менше трьох років, були закріплені наставники  та проводились заняття в школі молодого вихователя-початківця, семінарські  заняття  з метою надання методичної допомоги.
Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами:
·       Вища категорія -4 особи;
·       І категорія – 3 особи;
·       ІІ категорія – 2 особи;
·       Спеціаліст- 12;
·       11 тарифний розряд- 10;
·       10 тарифний розряд- 2.
Мають педагогічні звання:  4 чол. – “Вихователь-методист”;
Нагороди МОН України мають 2  чол., в т.ч.:
     - 1чол. – Почесну грамоту МОН України;
     - 2чол. – Почесний нагрудний знак «Відмінник освіти України».
В закладі стабільно функціонує  система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
     У 2017 році атестаційною комісією дошкільного закладу «Золота рибка» атестовано 3 вихователя, з них (1 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 1- підтвердження 11 тарифного розряду), атестаційною комісією ІІ рівня атестовано 1 педагогічного  працівника на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для спеціалістів, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання контрольних робіт, доповідей тощо. В 2016-2017 навчальному році двоє вихователів продовжують здобувати повну вищу освіту навчаючись у ПДПУ ім. В.Г.Короленка та у Глухівському ДПУ ім. О.Довженка.
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.
Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.
Старші медичні сестри закладу Юренко Н.С. та Салій Т.С. здійснюють профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.
Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.
Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.
Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування
 вихованців і педагогічних працівників.
Значне місце у роботі з питання збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку під час навчально-виховного процесу належить ефективному медичному супроводу у закладі. Оснащення кабінету та забезпечення засобами для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу знаходиться у задовільному стані.
Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснює медичний працівник (лікарем міської дитячої поліклініки - Горшковою Л.О.).
Щорічно проводяться профілактичні медичні огляди вихованців для аналізу стану їх здоров’я. Результати обстеження дітей знаходять відображення в індивідуальних медичних картках, які дають повну й чітку інформацію про фізичний розвиток та функціональні розлади організму. Дані про результати поглибленого огляду дітей доведені до відома батьків.
Впродовж навчального року були проведені бесіди та ознайомлення з літературою медико – просвітницького спрямування з батьками та співробітниками щодо підвищення санітарно – гігієнічних знань. Своєчасно поновлювалася інформація з гігієнічних питань в батьківських куточках.

У дошкільному навчальному закладі щоденно проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки під час занять, ігри й фізичні вправи під час прогулянок, гімнастики пробудження, загартовуючи заходи).
Були проведені оздоровчі заходи (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.
Впродовж навчального року сестрами медичними старшими та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 76% до 93%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 119-137 ударів в хвилину.
Впродовж року були проведені спортивні свята та розваги (згідно плану роботи), що сприяло зміцненню здоров’я вихованців.
Старшими сестрами медичними  дошкільного  навчального закладу постійно здійснюється аналіз захворюваності і виводиться індекс здоров’я по кожній групі окремо і загальний по садочку.
У 2016-2017 навчальному році значна увага приділялася організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, де вирішувались та підлягали контролю наступні питання:
1.Організація харчування дошкільників.
2.Виконання норм харчування за 2016-2017 навчальний рік.
3.Ведення ділової документації з харчування.
4.Формування навиків культури їжі у дошкільників.
5.Виконання санітарно-гігієнічних норм.
Організація харчування в дошкільному закладі здійснюється  відповідно до вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».
У ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу, батьків з питань організації раціонального  харчування; заслуховувались питання з організації харчування  на  загальних батьківських зборах (16.05.2017 року), нарадах при завідувачеві та на виробничих нарадах від 22.11.2016, 28.03.2017, 11.05.2017.
Аналіз стану харчування показав, що працівники дошкільного закладу  в цілому дотримуються режиму харчування дошкільників. Видача їжі відбувається відповідно до графіку, постійно оновлюється вивіска про денне меню.
Своєчасно ведеться ділова документація з харчування: журнал бракеражу сирих продуктів, журнал бракеражу готової продукції, журнал обліку виконання норм харчування, журнал обліку відходів.
З урахуванням примірного 10-денного меню та картотеки страв,  з урахуванням забезпечення сезонними продуктами щоденно, на наступний день  складається меню-розкладка  старшою медичною сестрою за участю повара та завідувача дитячим дошкільним закладом.
Під час складання меню обов’язково враховуються рекомендації щодо вікових норм харчування, в яких вказані: об’єм їжі в грамах, норми споживання різних продуктів в грамах. При підрахунку виходу страв враховуються втрати продукту під час холодної та теплової обробки, зміни при випіканні борошняних виробів, розварці круп та макаронних виробів.
Через куточок «Смачного» проводиться санітарно-просвітницька робота серед батьків з питань організації раціонального харчування дошкільників.
Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам.
Впродовж 2016-2017 року в середньому харчування дитини за добу перебування у дитсадку:
Сад-23 грн;
Ясла- 16 грн.
Оплата батьків становить 60-%, бюджету – 40 %.
З 01.06.2017 року згідно рішення сесії становить:
Сад – 25,30;
Ясла-17,60.
Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки,
 санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:
·       Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.
·       Організація догляду за дітьми.
·       Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.
·       Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.
·       Робота з батьками.
Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей, як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом навчального року.
Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Діти постійно відвідують Кабінет безпеки життєдіяльності. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться випробування спортивного обладнання та малих форм на території дошкільного закладу, в спортивній залі. 
Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей
У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Всього на обліку знаходиться 25 дитини пільгового контингенту, а саме:
·       діти з багатодітних сімей - 20,
·       малозабезпечені діти - 5.
На початок навчального року було складено банк даних та надано до відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей – з 50% знижкою, діти малозабезпечених сімей – безкоштовно.

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.
Педагогічним працівникам закладу надається до щорічної основної відпустки  матеріальної допомоги на оздоровлення та виплачується грошова винагорода - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». В березні 2017 року  виплачена  працівникам ДНЗ «Золота рибка» з нагоди свята. В цьому місяці проведений конкурс на кращу дидактичну ляльку між групами раннього віку, За результатами - призові місця  отримали грошову винагороду.
Стан дитячого травматизму.
Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.
Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.Протягом 2016-2017 навчального року намагалась  докласти зусилля аби дорослі члени сімей наших дітей ставали нашими однодумцями, аби разом створювати сприятливе соціальне середовище для повноцінного виховання дітей як у дошкільному закладі, так і в сім’ї. Сім’я і дошкільний заклад – це два соціальних інститути, які закладають фундамент успішності кожної дитини у майбутньому. Дошкільний навчальний заклад продовжує тісну співпрацю з ГО «Родіс». Вихованці та їх батьки беруть активну участь в усіх заходах, які організовує ГО.  Проведено родинне свято на групі «Бригантина», загальні батьківські збори (грудень)  метою яких стало емоційне зближення всіх учасників освітнього процесу, організація їх спілкування в неформальній обстановці. В квітні місяці заклад відвідали вчителі та учні музичної школи, з метою популяризації свого закладу.

     Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.
    На виконання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (далі — Інструкція № 348), аналізу забезпечення належного ведення діловодства за зверненнями громадян у 2017 році , в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме:
- ведуться журнали обліку особистого прийому громадян,
- реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян,
- установлена скриня для питань та пропозицій громадян.
   В червні розглянута скарга батьків групи «Морячок» з приводу придбання в жовтні  посуду на групу та фарби для покраски майданчика. Проведено роз’яснювальну бесіду, роботу з педагогами, збори батьківського комітету дошкільного закладу, де мною проведений звіт про використання бюджетних коштів.
    Проводячи підсумок моєї діяльності протягом навчального року, треба зазначити, що поставлені завдання виконані в цілому, але ж слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо декілька питань для більш детальної роботи, а саме:
- залишається питання про вдосконалення особистісного розвивального середовища.
- потребує вдосконалення робота з організації пошуково-дослідницької діяльності;
- недостатньо скоординована робота з розвитку ігрової діяльності дошкільників молодими спеціалістами.
   Я, як керівник , і надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують наш заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.
      Кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити їх щасливими (Оскар Уайльд).2017-2018 навчальний рік


Вересень 2017 року

заходи
відповідальний
Огляд готовності груп до нового навчального року.
Завідувач, вихователь - методист
Виставка поробок з природного матеріалу  «Дари осені»
Вихователі

Організація гурткової роботи
Вихователь - методист 
Лялькова вистава «Юні пожежні»
Вихователі

Спортивне свято «Маленькі паростки великого спорту»
Вихователі , вихователь з фізвиховання
Заняття ШППД  «Наочне моделювання як засіб розвитку пізнавальних здібностей».
Вихователь - методист 
Конструювання з паперу. Колективний перегляд "Творчість на кінчиках пальців"
Вихователь 
Підготувати та здати облік дітей дошкільного віку, що мешкають в прилеглому мікрорайоні.
Вихователь - методист 
Створення соціальних паспортів груп
Вихователі

Обстеження звуковимови та фонематичного слуху дітей
Вихователі

Визначення показників виконання дітьми державних нормативів фізичного розвитку
Вихователі , вихователь з фізвиховання
Організація самоосвітньої роботи педпрацівників з актуальних питань дошкільної освіти.
Вихователь - методист 

Жовтень 2017 року

заходи
відповідальний
Педгодина
Вихователь - методист 
Колективний перегляд з патріотичного виховання "Ми - маленькі козачата" (середня група «Дельфін»)
Вихователь 

Колективний перегляд з розвитку зв’язного мовлення (старша група « Бригантина»)
Вихователь

Відкриті заняття для вчителів ЗОШ № 6
Вихователі старших груп.
Дні мистецтва в ДНЗ (День музики)
Вихователі, керівники музичні
День мистецтва в ДНЗ (День образотворчості)
Вихователі
День театру
Вихователі, музичні керівники
«Фізкультурний календар» («День рухливих ігор різних народів»)
Вихователі, вихователь з фізвиховання
Засідання консультпункту
«Східні мудри»
Вихователь
Засідання консультпункту.
«Космічні мандрівки»
Вихователь 

Заняття ШППД « Долаємо перешкоди»
Вихователь - методист
Тематична вивчення  стану роботи з питання створення повноцінного розвивального середовища в усіх вікових групах закладу
Вихователь - методист 
Загальні батьківські збори
Завідувач, вихователь - методист вихователі
Засідання атестаційної комісії
Члени атестаційної комісії

Листопад 2017 року

заходи
відповідальний
Засідання педради «Розвивальне середовище – умова повноцінного розвитку дитини»
Завідуюча, вихователь-методист
Тиждень безпеки «По наших вулицях ходимо безпечно»
Вихователь - методист, вихователі
Святкові ранки « Ми – українці!»
Керівники музичні, вихователі
«Фізкультурний календар» (День рухливих ігор різних народів)
Вихователь з фізвиховання, вихователі
Виставка «Свято осінніх трофеїв» (коренепластика)
Вихователі
Виставка малюнків «Чарівні перетворення ляпки»
Вихователі, вихователь - методист
Семінар для вихователів «ТРВЗ – сучасна освітньо – виховна технологія. Сутність, принципи, задачі»
Вихователь - методист 
Консультація для вихователів «Пісочна терапія»
Вихователь 
Колективний перегляд з використанням пісочної терапії "Подорож Колобка"
Вихователь 
Колективний перегляд « Космічні подорожі»
Вихователь 

Презентація блоку «Ігри, іграшки, забави»
Вихователь - методист 
Перевірка щоденників самоосвіти педпрацівників
Завідувач 
Підготовка документів для проходження курсів підвищення кваліфікації спеціалістів
Вихователь - методист .

Грудень 2017 року

заходи
відповідальний
Виставка дитячих робіт «Новорічні ялинкові прикраси» в рамках міського молодіжного проекту «Український дивограй»
Вихователі, батьки
«Фізкультурний календар» (День стрибуна)
Вихователі , вихователь з фізвиховання
День театру
Вихователі, музичні керівники 
Дитячі святкові ранки «Новорічна казка»
Музичні керівники, вихователі
Тренінг для педпрацівників «Профілактика емоційного вигорання серед педагогів ДНЗ»
Вихователь - методист 
Круглий стіл з вчителями ЗОШ № 6 з проблеми наступності  в роботі дошкільного навчального і загальноосвітнього закладів»
Вихователь - методист , вихователі.

Січень 2018 року

заходи
відповідальний
Конкурс стінних газет « Прощання з ялинкою»
Вихователь - методист , вихователі середніх , старших груп
Огляд групових зимових городів
Вихователі всіх груп
Конкурс снігових фігур на групових майданчиках
Вихователі всіх груп
Колективний перегляд заняття «Сенсорне виховання дітей раннього віку»
Вихователь 

Колективний перегляд «Сенсорне виховання дітей раннього віку»
Вихователь 

Тиждень безпеки «Від маленького сірника – велике лихо»
Вихователь - методист , вихователі
Засідання творчої групи закладу
Вихователь - методист
Засідання консультативного центру «Творчість на кінчиках пальців»
Вихователь 

Тематична перевірка стану роботи з розвитку творчих здібностей дітей під час використання нетрадиційних засобів малювання.
Вихователь - методист

Аналіз стану дитячого травматизму
Вихователь - методист  
 Вивчення досвіду педагогів, що атестуються
Члени атестаційної комісіїЛютий 2018 року

заходи
відповідальний
День театру
Вихователі всіх груп, музичні керівники
 «Фізкультурний календар» (День бігуна)
Вихователі старших груп
Семінар – практикум для вихователів «Стимулювання розвитку пізнавальної активності дітей»
Вихователь - методист 
Колективний перегляд  заняття з патріотичного виховання дітей
Вихователь 
Колективний перегляд заняття з раннього навчання дітей читанню
Вихователь 

Засідання педради  «Розвиток творчих здібностей засобами образотворчої діяльності»
Завідувач  


Березень 2018 року

заходи
відповідальний
Колективний перегляд заняття з використанням пошуково – дослідницької діяльності .
Вихователь

Засідання консультаційного центру «Використання символів в роботі з дошкільниками»
Вихователь

Засідання ШППД «Моніторинг результатів роботи слухачів ШППД»
Вихователь-методист 
Виставка стінгазет «Подорож краплинки»
Вихователі середніх та старших груп
Перевірка щоденників з підвищення кваліфікації (самоосвіти) педпрацівників
Завідувач 
Заходи до Дня Води
Вихователі всіх вікових груп
День театру
Вихователі всіх вікових груп, керівники музичні.
Святкові ранки «Мамине свято»
Вихователі всіх вікових груп, керівники музичні.
Тиждень безпеки « Дитина серед інших людей»
Вихователі, керівники музичні.
«Фізкультурний календар» (день естафет)
Вихователі
Засідання атестаційної комісії
Члени атестаційної комісії


Квітень 2018 року

заходи
відповідальний

Семінар «Проектна діяльність в дошкільному закладі» Вихователь – методист  
Заняття з основних розділів програми для вчителів початкової школи. Старші групи Вихователі старших  груп
Участь в міській виставці   « Творчі сходинки освітян» Вихователі всіх вікових груп
Участь в міській виставці   « Прикотилась писаночка на гостину» Вихователі всіх вікових груп
Тиждень безпеки « Світ рослин у моєму здоров’ї» Вихователі, керівники музичні.
Тренінг для батьків « Чи готова Ваша дитина до школи?» Практичний психолог 
Тематичні заходи до Дня космонавтики Вихователі, керівники музичні.
 Тематична перевірка проведення ранкового прийому дітей Вихователь – методист  
Вивчити готовність випускників до школи Вихователь – методист  
Вивчити організацію праці дітей у природі Вихователь – методист  
Лялькова вистава    Вихователі, керівники музичні.